Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ייפוי כוח מתמשך הינו פתרון משפטי חדשני, המאפשר לכל אדם בגיר וכשיר מנטלית לקבוע כיצד יש לנהוג בו ובענייניו הפרטיים בעתיד, אם וכאשר הוא עצמו כבר לא יהיה מסוגל לקבל החלטות צלולות בנוגע לעצמו, לגופו, לבריאותו, לכספיו ולנכסיו. הסכם ייפוי כוח מתמשך נערך על ידי עורך דין אשר מוסמך והוכשר לכך.

בשנים אחרונות, יותר ויותר אנשים בכל הגילאים פונים לעורכי דין המתמחים בתהליך הכנת ייפוי כוח מתמשך, כדי לחתום על המסמך אשר יבטיח להם שמירה על זכויותיהם, אם בעתיד, חלילה, יאבדו יכולת לטפל בעצמם בשל מחלה, בשל הידרדרות מנטלית ואף בשל מחלה נפשית.  ייפוי כוח מתמשך מהווה היום אלטרנטיבה למינוי אפוטרופוס – הליך משפטי מורכב ולא זול, הנדרש על מנת לקבוע מי וכיצד יטפלו באדם שאינו מסוגל לקבל החלטות עצמאיות בשל אובדן כושר השיפוט כתוצאה ממחלה, תאונה או הזדקנות.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך נוצר על מנת להגן על זכויותיו של כל אדם אשר מבקש לקבוע את גורלו באופן עצמאי, כדי לא להיות תלוי בחסדיו של אחרים לעת מחלה, או זיקנה. במקרים רבים, מסמך זה עשוי למנוע סיכוי לניצול של חסר ישע על ידי בעלי אינטרסים שאינם מבקשים בטובתו. בניגוד להליך מינוי האפוטרופוס אשר מתבצע בערכאות משפטיות על ידי קרובי משפחה של חסר ישע שכבר אינו מסוגל לקבל החלטות באופן עצמאי, הסכם ייפוי כוח מתמשך נחתם כאשר האדם עדיין צלול בדעתו וכשיר בשיפוטו, בליווי והדרכה של עו”ד ייפוי כוח מתמשך. על כך, ייפוי כוח מתמשך מהווה מעין ביטוח אשר יופעל אך ורק אם וכאשר יהיה בו צורך.

באמצעות ייפוי כוח מתמשך יכול הממנה (האדם שעבורו נערך ייפוי הכוח) למנות אדם כלשהו, בתנאי שהינו בגיר, אינו פסול דין וצלול בדעתו, למיופה כוחו, ובכך מעניק לאותו מיופה, סמכות לקבל החלטות ולפעול עבורו כלפי צד שלישי, לכשייפוי כוח ייכנס לתוקפו.

תנאים לחתימת ייפוי כוח מתמשך

כללי העריכה של מסמך ייפוי כוח מתמשך מוסדרים על פי חוק השליחות התשכ”ה-1965, אשר קובע, בין היתר, כי שני הצדדים החותמים על ההסכם, המייפה והמיופה, חייבים להיות כשירים שכלית ומשפטית בזמן החתימה. לפני החתימה על ההסכם, מוודא עו”ד לייפוי כוח מתמשך ששני הצדדים מבינים היטב את ההשלכות של ההסכם ומודעים לכל הפרטים המצוינים בו. כמו כן, על עו”ד ייפוי כוח מתמשך להדריך את שני הצדדים בנוגע לנהלי החתימה והמימוש של האמור בייפוי הכוח. 

באמצעות ייפוי כוח מתמשך, יכול המייפה לקבוע את מלוא התנאים בנוגע לעתידו כאמור, ולתארם במסמך באופן מפורט ומדויק. ייפוי הכוח המתמשך קובע מי יהיה נציגו של מייפה הכוח אם הראשון יאבד יכולת לקבל החלטות באופן עצמאי. נציגו של מייפה הכוח מוסמך לבצע פעולות ולקבל החלטות במגוון תחומים, הן בענייני נכסים ורכוש של מייפה הכוח והן בעיניי גופו, למשל: בסוגיות רפואיות, או בנושאים הקשורים לשגרת חייו ולטיפול היום יומי. כמו כן, מייפה הכוח יכול לפרט במסמך באיזה אופן יטופלו צרכיו הפיזיים, הנפשיים, הכלכליים והחברתיים.

הממנה רשאי למנות למיופה כוחו מספר קרובי משפחה, כאשר לכל אחד מהם ניתנת אחראיות מוגבלת לביצוע פעולות בתחום מסוים. כך למשל, מיופה כוח מסוים יכול להיות מורשה לבצע פעולות בתחום הפיננסי והאחר יהיה רשאי לעסוק בסוגיות הבריאות של מייפה הכוח.

  • יובהר, כי ייפוי כוח מתמשך אינו תחליף לצוואה.
  • יש להפריד בין ייפוי כוח מתמשך לבין “צוואה בחיים”, שזהו מסמך הנערך מכוח חוק החולה הנוטה למות, תשס”ו, 2005, המכיר באוטונומיה של האדם על גופו, בזכותו של אדם לקבל טיפול רפואי ,או להימנע ממנו ובזכותו למות בכבוד, כאשר הוא סובל ממחלה חשוכת מרפא, וכשתוחלת חייו אינה עולה על שישה חודשים.